infonews logo
社團活動
 
12月,1月常態社課
2017/12/01-2018/01/13
國術社
社課
2018/01/03-2018/01/10
布袋戲社
106學年度上學期常態課程A
2017/12/04-2018/01/08
瑜伽社
社團社課
2018/01/06-2018/01/06
夢想方程式
常態社課 星期二與星期四
2017/09/21-2018/01/04
跆拳社
106-12、1月常態社課加練
2017/12/07-2018/01/04
競技啦啦隊
106學年度上學期常態課程C
2017/12/06-2018/01/03
瑜伽社
106學年度上學期常態課程D
2017/12/06-2018/01/03
瑜伽社
期末全團會議
2018/01/03-2018/01/03
交通大學諮商中心志工團
查經
2018/01/02-2018/01/02
信望愛
常態性社課
2017/12/05-2018/01/02
交通大學詠春拳社
106學年度上學期常態課程B
2017/12/05-2018/01/02
瑜伽社
106-12、1月常態社課
2017/12/05-2018/01/02
競技啦啦隊